COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Cookie tájékoztató

Általános információk

Az alábbi tájékoztató a OLDB EUROPE Kft. (székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 7. 2. em. 3. ajtó; Cégjegyzékszám: 01-09-402368; “Adatkezelő”) által üzemeltetett, ScrubDaddy.cz/ScrubDaddy.hu/ScrubDaddy.sk/CleaningStuff.hu/CleaningStuff.cz/CleaningStuff.sk weboldalon használt cookie-kkal összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozik és az érintettek (tehát pl. Ön, mint weboldalunkat felkereső magánszemély) tájékoztatására szolgál.

A tájékoztató emellett információkat tartalmaz a weboldal meglátogatásakor rögzített IP címekkel kapcsolatban is.

Célunk, hogy pontos és a jogszabályoknak teljeskörűen megfelelő tájékoztatást nyújtsunk arról, hogy miért és hogyan kezeljük azon magánszemélyek személyes adatait, akik az Adatkezelővel honlapunkon keresztül kapcsolatba kerülnek.

A tájékoztató elkészítése elsődlegesen az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (“Infotv.”);
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
 •  

Az adatkezelőre vonatkozó információk:

Az adatkezelő neve: OLDB EUROPE Kft.

Adatkezelő elérhetősége: info@oldb.hu 

Adatkezelő egyéb elérhetősége: +36 (30) 649-8022

IP címek rögzítése

Az IP („Internet Protocol”) cím egy egyedi számsort jelent, mellyel minden, az internethez csatlakozó eszköz rendelkezik. Az IP cím azonosítja az Ön böngészésre használt eszközét, és lehetővé teszi, hogy az más eszközökkel kommunikáljon. Amennyiben az IP címen keresztül a felhasználó (azaz Ön) azonosíthatóvá válik (akár pusztán az IP cím alapján, akár más információkkal kombinálva), úgy az IP cím is személyes adatnak minősülhet.

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazott egyes cookie-k – amennyiben Ön azokat a cookie beállítások keretében engedélyezte – rögzítik annak az eszköznek az IP címét, amelyről Ön meglátogatta a weboldalt, mert ez szükséges a működésükhöz. Az IP címet a weboldalon többek között a Facebook, a Google és a Youtube által alkalmazott cookie-k rögzítik.

Az Adatkezelő önmagában a weboldalon gyűjtött IP címek alapján ugyanakkor nem képes az Ön azonosítására, az IP címekről nyilvántartással nem rendelkezik és célzottan sem tud egyes IP címekre rákeresni. Ebből következően az Adatkezelő részéről az IP cím által Ön nem válik azonosíthatóvá.

 

 

Adatkezelés a cookie-kkal kapcsolatban

A cookie (magyarul „süti”) egy kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön által meglátogatott weboldal tárol az Ön számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén. Az Ön eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) erre az időtartamra vonatkozóan.

Az alkalmazott cookie-k típusai

A weblapon alkalmazott cookie-k a következő kategóriákba sorolhatók:

 • a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k. A weboldal technikai működéséhez (pl. a grafikai tartalmak hibátlan megjelenítéséhez, navigációhoz) feltétlenül szükségesek, ezért kikapcsolásukra nincs lehetőség, ugyanakkor semmilyen, személyes adatnak minősülő információt nem gyűjtenek;
 • teljesítmény és statisztikai cookie-k. A weboldal látogatottságának, valamint a felhasználók weboldalon kifejtett aktivitásának statisztikai jellegű, anonim mérésére szolgálnak, annak érdekében, hogy a weboldal hatékonyságát folyamatosan fejleszthessük. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van lehetőség;
 • egyedi beállításokkal kapcsolatos cookie-k – a weblap-élmény fokozására szolgálnak azáltal, hogy bizonyos, az Ön által előnyben részesített információkat megjegyeznek a weblap megjelenésére, működésére vonatkozóan. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van lehetőség;
 • marketing cookie-k – a weboldalt meglátogató felhasználók weboldalon kifejtett tevékenységét követik nyomon profilalkotás keretében, ezáltal segítve, hogy azon az adott felhasználó számára leginkább releváns, testreszabott tartalmak jelenjenek meg.

Valamennyi, a weboldalunkon alkalmazott cookie pontos megnevezését és jellemzőit weboldalunk cookie-k engedélyezésére szolgáló felületén találja.

A cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével (amelyek alkalmazása a weboldal működtetéséhez fűződő jogos érdekünkön alapul) a cookie-k alkalmazásának jogalapja az Ön kifejezett és megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása.

A hozzájáruláson alapuló cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha Ön az erre szolgáló felületen azok használatát engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége van.

A cookie-k kezelése a böngészőben

A weboldal cookie beállításain túl a legtöbb böngésző is lehetőséget biztosít egy adott webhelyről származó cookie-k megtekintésére, kezelésére, törlésére és letiltására. Ne feledje, ha törli az összes cookie-t, akkor a bennük tárolt beállítások is elvesznek.

A cookie-k megosztása más adatkezelőkkel

Közösségi média, hirdető és elemző partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldal használatának adatait és partnereink azokat adott esetben kombinálhatják más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra, vagy az Ön által igénybe vett más szolgáltatás kapcsán kerültek rögzítésre.

Amennyiben ezek az információk személyes adatnak minősülnek, úgy az előző bekezdésben foglalt műveletek partnereink önálló adatkezelésének minősülnek.

Érintetti jogok

A hatályos jogszabályok alapján, a cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés sajátosságait és jogalapját figyelembe véve Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg személyes adatai kezelése kapcsán. A jelen pont általánosan foglalja össze az Önt megillető jogokat, az azt követő pontok pedig az egyes jogok gyakorlásának feltételeit ismertetik.

 • Ön jogosult kérni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá rendelkezésre bocsátásukat géppel olvasható formátumban, amennyiben az nem ütközik e jogok gyakorlásának jogszabály szerint megállapított korlátaiba.
 • Önt bármikor megilleti a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt részletezett jogok gyakorolhatóságát befolyásolhatják a cookie-k kapcsán érvényesülő adatkezelés technikai sajátosságai.

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akiknek az adatait átadták, vagy át fogják adni, a forrást, ahonnan az Ön adatait az Adatkezelő megkapta, az adatok megőrzési időtartamát, az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való adattovábbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat.

A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatainak másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (email, illetve pdf fájl formájában) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni.

A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat kérésére helyesbíti vagy kiegészíti (pl. adatváltozás esetén), ha ez az adatkezelés technikai sajátosságait figyelembe véve lehetséges. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés valamely jogi kötelezettségnek történő megfelelés céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben.

amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

Adathordozhatósághoz való jog

Azon cookie-k vonatkozásában, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy Önről kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai Adatkezelő általi kezelése sérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

 

 

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/ 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest Pf.9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetében az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Ön jogosult bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a NAIH határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

Hatályos: 2021 március 2. napjától

Módosítás: 2022 szeptember 20. - jogi személyben való változás: OLDB EUROPE Kft.