@JEDNODUSESTERKOU SOUTĚŽÍ O CENY

CZ

Ceny soutěže o ceny @jednodusesterkou: INSTAGRAM (@jednodusesterkou:) - 1 ks balíčků vyobrazených níže


Instagram 


Pokud se chcete soutěže zúčastnit, proveďte tyto akce pod propagačním příspěvkem: 


▪️like pod příspěvkem


▪️comment pod příspěvkem


▪️ follow jednu z našich instagramových stránek @cleaningstuffcz nebo @cleaningstuffsk.

▪️ follow instagramových stránek @jednodusesterkou


Hodně štěstí!


Uzávěrka přihlášek: 25/08/2023 23:59 Datum losování výherců: 03/09/2023


Soutěž není v žádném případě sponzorována společností Facebook (Meta) nebo Instagram.

SK

Ceny do súťaže @simplesixer: INSTAGRAM (@jednodusesterkou:) - 1 ks balíčkov zobrazených nižšie:


Instagram

Ak sa chcete zapojiť do súťaže, vykonajte tieto kroky pod propagačným príspevkom:


▪️like pod príspevkom


▪️comment pod príspevkom


▪️follow jednu z našich instagramových stránok @cleaningstuffcz alebo @cleaningstuffsk.

▪️ follow instagramových stránek @jednodusesterkou


Prajeme veľa šťastia!


Uzávierka prihlášok: 25.08.2023 23:59 Dátum vyžrebovania výhercov: 03/09/2023


Táto súťaž nie je v žiadnom prípade sponzorovaná spoločnosťou Facebook (Meta) alebo Instagram.

 

OLDB EUROPE Kft. (Székhely: Nefelejcs utca 7. 2. em. 3., Budapest 1078, Adószám: 32008681-2-42, Nyilvántartási szám: 32008681-4791-113-01, Elérhetőség: info@scrubdaddy.hu) a továbbiakban mint Szervező.


 1. A Szervező által indított nyereményjátékban (továbbiakban mint Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a Cleaning Stuff Instagram profilját (@cleaningstuffcz/cleaningstuffsk) követi, lájkolja a promócióra felhívó posztot és kommentel is alá. A Facebook nyereményjáték esetében elegendő a lájk és komment feltételek teljesülése. 

 1. A Játékban való részvétel – mint ráutaló magatartás - a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

 1.  A Játék 2023. augusztus  25-től – szeptember 1-ig tart. A fentebbi feltételeket ezen határidőn belül kell teljesíteni és csak ezek minősülnek érvényes Pályázatoknak. 

 1. A Pályázatok beérkezésének határideje 2023. szeptember 3-ig tart. 23:59 

 1. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, ellopott, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását - a Játék tisztaságának megőrzése érdekében - a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként, a nyereményjátékban kizárólag a ténylegesen, határidőben beérkezett Pályázatok vesznek részt. A Pályázatok beérkezésének határideje, a beérkezés ténye tekintetében a Szervező nyilvántartása az irányadó. 

 1. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményt nyerhetik meg. 

A @jednodusesterkou: nyereményjáték nyereménye:


INSTAGRAM (@jednodusesterkou:) - 1 db a lentebbi képen látható csomag kisorsolása ⁣⁣

Instagram 


A részvételhez nincs más dolgod, mint a promóciót tartalmazó posztot: ⁣⁣ 

⁣⁣

▪️Belájkolni ⁣⁣

⁣⁣

▪️és a poszt alá kommentelni


▪️valamint bekövetni a @jednodusesterkou a @cleaningstuffcz vagy @cleaningstuffsk Instagram oldalakat 1. A promócióhoz kapcsolódó nyeremény kizárólag házhozszállítással (ingyenes) vehető át
 2. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó - így különösen a személyi jövedelemadó - megfizetését a Szervező vállalja.
 3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 
 4. Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyeremény nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból, illetve akár fel nem róható okból (pl. betegség, technikai hiba, stb.) - történő elmulasztása esetére. 

 1. Sorsolás módja

 1. A nyertes Játékos sorsolására 2023. szeptemberben kerül sor a véletlenszerűség elvének megfelelően. Csak a nyereményjáték összes feltételét (1. pont) teljesítő résztvevők esélyesek a nyereményre. A sorsolást a @jednodusesterkou: fiók kezelője végzi.

 1. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, és így kizárásra kerül, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 3. (harmadik) nap 24:00 óráig a Játékban megadott instagram fiókon nem elérhető, helyette tartaléknyertesként a következőleg kisorsolt Játékos válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az a Pályázat mindenben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

 1. A Szervező a nyertest a Játék során regisztrált instagram fiókon  a 6. pontban írt határidőn belül és alkalommal értesíti a nyereményjáték lezárulta után 1 (egy) napon belül. 

 1. A nyeremény átadására házhozszállítással (ingyenes) kerül sor a Szervező által választott futárszolgálattal.  A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 10 naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.​

 1.  A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a résztvevőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt bármely személyi vagy alaki feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 1. A nyereményt pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező vállalja, illetve a nyeremény szállításának költségét is. 

 1. A Játékból ki van zárva a Szervező valamennyi munkavállalója, kapcsolt vállalkozásainak szerződött partnerei és azok munkavállalói, ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 1. A Játékosok által megadott instagramfelhasználói  fiók hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), az értesítés ez okból történő elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 1. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a promócióban a @jednodusesterkou Facebook és Instagram internetes platformokon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.cleaningstuff.cz. internetes oldalon jelenik meg. 

 1. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis a  nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük valamint insgagram és facebook felhasználói fiókjuk neve határozatlan időre megjelenik a Cleaning Stuff (www.cleaningstuff.cz) Internetes honlapján, a www.cleaningstuff.cz oldalon illetve esetlegesen a Szervező Instagrm és Facebook oldalán (@cleaningstuffcz/cleaningstuffsk és @jednodusesterkou:) is - bármely díjazás vagy költségtérítés nélkül. 

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 1. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése. 

 1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és a Facebook-Instagram elveknek megfelelően használható fel. A nyereményjátékot az Instagra és a Facebook semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem az Instagramnak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól. Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

 1. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa önkéntesen megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához - a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, de legfeljebb a nyeremény átvételének napjáig kezeli, ezt követően nyilvántartásából az adatokat – a jogszabályban előírt iratőrzési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatokon kívül - törli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból a fenti határidő lejártát megelőzően is bármikor, írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: info@scrubdaddy.hu/info@scrubdaddy.cz/info@oldb.cz. A Játékos ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A Szervező tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át. 

 1. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

 1. amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint 

 1. amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 8 évig, történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

 1. Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályokról 

 1. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és a Játékosok megfelelő, előzetes tájékoztatása alapján történik. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azzal, hogy a Játékos a Játékban saját döntése alapján részt vesz, azzal ráutaló magatartással önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 


 1. A kezelt adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

 1. A Játékos neve

 1. az adatkezelés célja: a Játékos azonosítása mellett a Játékosnak a Játékban való részvétel biztosítása, továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás Biztosítása; adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

 1.  az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 
 2. az adatkezelés időtartama: nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap; 

 1. A Játékos telefonszáma 

 1. az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékossal 
 2. az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 
 3. az adatkezelés időtartama: nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap; 

 1. A Játékos e-mail címe 

 1. az adatkezelés célja: a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;
 2. az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 
 3. az adatkezelés időtartama: nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap. 

 1. A Játékos lakcíme 

 1. az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, esetlegesen a nyeremény házhoszállításához szükséges adat.  
 2. az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 
 3. az adatkezelés időtartama: nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap; 

 1. A Szervező a nyertes Játékos nevét, instagram fiók nevét megjelenteti weboldalán, valamint Instagram és Facebook oldalán. A Szervező által kezelt adatok kezelésének időtartama a Nyereményjáték lezárásától számított 8 év. 


 1. A Játékosok adatvédelmi jogai 


 1. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés az adatkezelésre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján történik, azzal, hogy a Szervező a Játékos ilyen igénye esetén korlátozás nélküli lehetőséget biztosít arra, hogy a Játékos tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), kérheti azok visszavonását, vagy az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben. 

 1. A fenti jogosultságait a Játékos a Szervező info@scrubdaddy.hu/info@scrubdaddy.cz/info@oldb.cz e-mail címén, valamint a Szervező jelen játékszabályzatban rögzített postai elérhetőségein keresztül előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A fentiek mellett a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője és feldolgozója a Szervező. A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Játék lezárását követő 8 éven belül megsemmisíti. 

 1. A Szervező nem vállal semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért. 

 1. A Szervező  fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon (www.cleaningstuff.cz) keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel. 

 1. Információkérés: a nyereményjátékkal kapcsolatos információkkal és problémákkal kapcsolatban írjon az info@scrubdaddy.hu vagy info@scrubdaddy.cz vagy info@oldb.cz címre.

Budapest, 2023.08.23. 

OLDB EUROPE Kft., Szervező